dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

Idea

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Archiwa Ponadnarodowe. Wspólne dziedzictwo – różne rozwiązania”

Gęsta sieć archiwów głęboko wrośniętych w struktury społeczne, gospodarcze, religijne oraz polityczne tworzy wielokształtne oblicze kultury ludzkiej. Obok archiwów państwowych istnieją i dynamicznie rozwijają się także archiwa działające w ramach instytucji posiadających wielowiekowe tradycje i globalny zasięg, a zatem gromadzące, przechowujące, opracowujące i udostępniające zasób o znaczeniu ponadnarodowym (np. Archiwum Watykańskie, Archiwum Domu Głównego Jezuitów). Wyjątkowe ze względu na międzynarodowy charakter zasobu wydają się również archiwa historyczne w tych krajach, które powstały w wyniku rozpadu większych tworów państwowych, takich jak Austro-Węgry, była Jugosławia, ZSRR. Co więcej wraz z narodzinami nowoczesnych instytucji zjednoczonej Europy powstały nowe archiwa, których zadaniem, ale także misją jest troska o dziedzictwo historyczne w jego spoiwogennym dla mieszkańców kontynentu europejskiego wymiarze (np. Central Archives of the Council of the European Union). Z kolei zarządzanie dokumentacją stanowi istotne zagadnienie związane z funkcjonowaniem sektora prywatnego o zasięgu międzynarodowym czy nawet globalnym (archiwa korporacji, banków, sieci handlowych itp.). W dużej i ciągle powiększającej się rodzinie archiwów wyodrębnić więc można także i takie, których zasób posiada charakter ponadnarodowy. Stanowią one specyficzny rodzaj instytucji trwale obecnych nie tylko w europejskiej, ale także w światowej kulturze archiwalnej. Dla badaczy szeroko pojmowanej dziedziny archiwalnej każde archiwum jawi się jako fenomen kulturowy. W przekonaniu organizatorów konferencji archiwa ponadnarodowe są jednak przypadkiem szczególnymi stanowiącym inspirację do podjęcia dyskusji nad ich rolą nie tylko jako miejsc pamięci, ale także miejsc wiedzy i władzy.

 

 International Conference „Transnational Archives. Common Heritage – Different Solutions”

A dense archival network deeply rooted in socio-economic, religious and political structures contributes to the polymorphic substance of human culture. In addition to national archives, archives operating as parts of institutions with centuries-old traditions and global outreach are also undergoing intense development. These archives acquire, preserve, arrange, describe and make available the holdings of universal, transnational value (e.g. Vatican Apostolic Archive). The historical archives of countries that emerged from larger, supranational states (Austro-Hungary, Yugoslavia, USSR) are especially known for the unique, international character of their holdings. Moreover, the birth of the European Union and its agencies was accompanied by the advent of a new type of archives whose task and mission is to care for historical heritage in its pivotal role as a uniting force for European societies (e.g. Central Archives of the European Council and of the Council of the European Union). On the other hand, contemporary private sector entities with international or global outreach (corporations, banks, commercial networks) face the important issue of record management in all of its complexity. This points to the need for a scientific scrutiny of the new institution of the transnational archive. As conference organizers, we therefore invite contributions on the practical, symbolic and discursive dimensions of transnational archives, understood not only as institutions, but also as cultural phenomena: places of memory, knowledge and influence. 

Komitet Organizacyjny

dr hab. prof. UP Halina Dudała

halina.dudala@up.krakow.pl ORCID: 0000-0003-4620-1070
Zainteresowania naukowe: historia nowożytna, historia Śląska, archiwistyka edytorstwo źródeł Research: early-modern history, history of Silesia, archival studies, editing of historical sources

dr Dorota Drzewiecka

dorota.drzewiecka@up.krakow.pl ORCID: 0000-0001-7341-0754
Zainteresowania naukowe: zarządzanie dokumentacją w kancelarii i w archiwum bieżącym, w tym EZD; problemy kancelaryjno-archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości Research: documentation management in offices and archives, including using Electronic Documentation Management

dr Monika Cołbecka

monika.colbecka@up.krakow.pl ORCID: 0000-0002-6494-2115
Zainteresowania naukowe: teoria archiwalna, system informacji archiwalnej, archiwistyka jako nauka informacyjna, użytkownicy archiwów Research: archival theory, archival information systems, archival studies as kind of an information science, users of the archives

dr Bartosz Drzewiecki

bartosz.drzewiecki@up.krakow.pl
Zainteresowania naukowe: historia społeczna i gospodarcza, dzieje kancelarii, achiwoznawstwo, edytorstwo źródeł historycznych Research: social and economic history, history of chancellaries, archival studies, editing of historical sources

dr Hubert Mazur

hubert.mazur@up.krakow.pl ORCID: 0000-0002-5578-9251
Działalność edukacyjna archiwów, archiwoznawstwo, dzieje księgozbiorów w XVIII i pierwszej połowie XIX w. Research: Educational activity of archives, Archival studies, History archival collections in the 18th and first half of the 19th centuries

dr Magdalena Niedźwiedzka

magdalena.niedzwiedzka@up.krakow.pl ORCID: 0000-0001-7336-046X
Zainteresowania naukowe: archiwa filmowe, problematyka gromadzenia dokumentacji specjalnej, zarządzanie dokumentacją w instytucjach Research: film archives, collecting special documentation, documentation management in various institutions

dr Bartosz Ogórek

bartosz.ogorek@up.krakow.pl
Zainteresowania naukowe: historia społeczna XIX-XX wieku, historia gospodarcza, demografia historyczna, historia kwantytatywna Research: social history of the 19th and 20th centuries, economic history, historical demography, quantitative history